Munta’t el multireferèndum

Per organitzar el multireferèndum només cal que doneu d’alta una mesa de votació en aquesta pàgina web. Heu d’indicar les dades d’una persona fedatària i la seva ubicació aproximada de la mesa. Després validarem la sol·licitud i us farem arribar tota la informació necessària.

Què vol dir ser fedatari/a?

És la persona que  dóna fe que la votació transcórrer correctament. Rebrà totes les informacions i ajudes necessàries perquè la mesa funcioni i haurà de fer arribar els resultats després del recompte. Cal que estigui fàcilment localitzable ja que és l’enllaç entre l’organització general i la local. També podrà estar en contacte amb la resta de fedataris/es.

Quantes persones fan falta per muntar una mesa?

Cada mesa comptarà com a mínim amb tres persones entre les quals hi haurà una fedataria. Tot i això, és recomanable que l’equip pugui ser més ampli per poder fer torns.

Com funciona una mesa de vot el #25dMaig?

Les meses de la jornada de vot del 25 de maig, s’instal·laran en les proximitats dels col·legis electorals de les eleccions europees sense interferir en el desenvolupament d’aquestes. L’organització durà a terme les gestions davant la Junta Electoral i el grup local haurà de sol·licitar els permisos d’ocupació de la via pública en el cas que sigui necessari. En el seu moment facilitarem models i recomanacions més específiques als fedataris.

A la mesa, hi haurà tres persones per poder garantir tres aspectes bàsics.

a)    Acreditació dels votants: caldrà registrar el DNI i el municipi de residència dels votants mitjançant una aplicació informàtica que facilitarà l’organització.

b)    Informació sobre la mecànica de vot: només en el cas que el votants tinguin dubtes.

c)    Fer efectiu el vot: comprovar que la introducció de la butlleta es fa de forma correcta.

L’organització publicarà un manual del fedatari on es descriurà el procés de forma més detallada.

Com funciona una mesa de vot anticipat?

Les meses de vot anticipat estaran en funcionament del 17 fins al 24 de maig en seus socials o en l’espai públic. En aquesta modalitat les urnes es mantindran segellades i no es farà l’escrutini fins el mateix 25 de maig.

# Les seus socials podran ser casals, centres socials, ateneus, locals d’entitats sense ànim de lucre, etc. En qualsevol cas, s’haurà de garantir que l’urna estigui vigilada en tot moment pel fedatari que la té assignada o algun col·laborador.

# Les meses de vot anticipat situades en espais públics funcionaran exactament com les del dia 25 de maig.

En els dos casos caldrà facilitar a l’organització el lloc i l’hora en els que estaran actives les meses per poder-ho publicar a la pàgina web.

Quins mitjans i materials es necessita?

Multireferèndum facilitarà els materials bàsics com ara paperetes, urnes, cartells, etc. que podran recollir-se a les seus territorials. La pàgina web contindrà un apartat de ‘Recursos’ on es podran descarregar tota la resta de materials necessaris.

Cada mesa de vot haurà de comptar necessàriament amb una ordinador o tauleta informàtica, a poder ser, amb connexió a internet. Aquest aspecte serà clau per poder detectar possibles vots duplicats.

Per què són importants els grups locals?

És molt important que la població conegui el multireferèndum i estigui familiaritzat amb les temàtiques que es sotmeten a votació. Així la tasca principal del grups locals és difondre la campanya i dinamitzar el debat mitjançant tot tipus d’actes.

A més d’això, a les localitats amb més d’una mesa de vot és bo que hi hagi un grup local on es puguin coordinar per tramitar permisos i altres qüestions.

Els grups locals s’organitzen lliurement i en l’àmbit que els sembli més oportú, ja sigui a nivell de poble, comarca, barri, ciutat, etc.

 

MAPA DE MESES 25 de MAIG